/ 3 نظر / 6 بازدید
امیرحسین

زمان بی کرانه را/تا با شتاب گام عمر ما مسنج/به پای او دمی است این درنگ درد و رنج/بسان رود که در نشیب دره سر به سنگ می زند /رونده باش/امید هیچ معجزی ز مرده نیست/زنده باش(امیر هوشنگ ابتهاج)