حرفی زدم که بدانی زنده ام!

 

_ آذر طبق همیشه اومده.حالش خوب نیس زیاد و مدام میخواد نقشهای نرمال دربیاره از خودش!

_ خیلی گرسنمه!

_ دلم میخواد چش تو چشت یا با یه خط دس نوشته یا تایپ شده بهت بگم: "یادت حالمو به هم میزنه مرتیکه ی عوضی!  هر چند این من و این زن وجودشون رو ممنون عوضی بودنتن" بعد عوضی رو هم جوری ادا کنم که بفهمی خیلی عوضی هستی و منم تاکید زیادی دارم روش!

_ تو رو با همه ی حماقت های ذاتیت دوست دارم! اینکه صد بار باس یه چیزیو بت گفت و بازم نمیفهمی!! اصن تو این شکلی خودتی!

_قرار نیس بارون بیاد جناب؟

 

/ 0 نظر / 8 بازدید