کنارم بشین عذابم بده...

نشستم کنارت عذابم بدی ..عذابم بدی من مدارا کنم

کنارم پرستیدن و حس کنی ..کنارت خدااا را تماشا کنم

آمده ام بگویم از این جا میخواهم "روزبه بمانی" و "خشایار اعتمادی" را لعن و

 نفرین کنم...برای خلق دیرهنگام "مدارا"

ببین اسمتو تا صدا میکنم...تو را از یه دنیا جدا میکنم

منو زیر تیغ سکوتت نکش...دارم زندگیمو صدا میکنم

آقایان؛ دیر جنبیدید!!

/ 4 نظر / 8 بازدید
سایه

[قلب]

نارون

بو میکشم...دستانم بوی تو را میدهد...